วิทยาการคำนวณ 

หน่วยที่ 1 การค้นหาข้อมูล

หน่วยที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

หน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

หน่วยที่ 4 เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

ที่ตั้งโรงเรียน